„Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.“
Ján Pavol II.

Cieľ a poslanie Nadácie ZSK

Nadácia bola založená Nadačnou listinou nadácie podpísanou predsedníčkou ŽSK 13. 6. 2018 a registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 25. 7. 2018 pod reg. č. 203/Na2002/1189. Nadácia ŽSK vznikla s cieľom podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi a tých, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho ochorenia či tragédie v rodine nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Nadácia môže podporiť žiadateľov aj v prípade, ak živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, jej činnosť je zameraná aj na dobrovoľnícku činnosť a podporu talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených podmienok.

Členovia správnej rady

Ing. Erika Jurinová – predsedníčka SR
Ing. Barbora Birnerová – členka SR
Mgr. Erika Cintulová – členka SR
MUDr. Karol Javorka, PhD. – člen SR
PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – členka SR

Členovia dozornej rady

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH,MHA

Mgr.Karina Holešová

Ing.Michal Slašťan

Výkonný tím

Mgr. Anna Verešová – správkyňa Nadácie ZSK